Carbapenemase-producerende organismer (CPO) Undersøgelse for

  
1) Indikation
2) Rekvisition
3) Prøvemateriale
4) Prøvemedie/prøvetagning
5) Transport/holdbarhed
6) Svartid
7) Analyse
8) Analysesvar samt tolkning
9) Princip for analysen
10) Konfirmation
11) Vejledning/rådgivning
12) Sensitivitet/specificitet
13) Kvalitetskontrol
14) Måleområde
15) CE mærkning/akkreditering
16) Andre oplysninger
17) Baggrund
18) Litteratur
  
1) 
Indikation

Screening af patienter, der indlægges på hospital og

 • tidligere har fået påvist carbapenemase-producerende organisme (CPO)
 • indenfor de sidste 6 måneder har haft tæt kontakt til en person med CPO
 • har fået behandling med antibiotika under udlandsophold indenfor de seneste 6 måneder

 

Hvis patienten har været indlagt i lande udenfor Norden indenfor de seneste 6 måneder:

 • For hospital: Bestilles i stedet "Screening i forbindelse med udlandsophold", hvor der udover CPO også undersøges for andre resistente bakterier, se særskilt datablad: "Screening i forbindelse med udlandsophold"
 • For almen praksis: Bestilles "Carbapenemase-producerende organismer (CPO) Undersøgelse for". Vær opmærksom på, at patienten da også skal screenes for MRSA. Se særskilt datablad: "Staphylococcus aureus (MRSA) Dyrkning"


 
2) 
Rekvisition

WebReq: Carbapenemase-producerende organismer (CPO) Undersøgelse for

Materiale: Podning, urin - midtstråle (borsyreglas)

Lokalisation for podning: Rectum, stomi fra colon (colostomi)

 

Best/Ord: 10118

Undersøgelse: Carbapenemase-producerende organismer (CPO) Undersøgelse for

Materiale: Podning, sår – podning, indstikssted – podning, trakealsekret fra tube, midtstråleurin, urin fra kateter a demeure

Lokalisation for podning: Rectum, stomi fra colon (colostomi), anatomisk lokalisation angivet i fri tekst

 
3) 
Prøvemateriale


 • Podning fra:
  • Rectum

 • Hvis relevant, desuden:
  • podning fra:
   • Stomi fra colon (colostomi)
   • Sår
   • Indstikssteder for fremmedlegemer
   • Andre lokalisationer, hvor der tidligere er påvist CPO
  • Urin, såfremt patienten har urinvejskateter eller tidligere har fået påvist CPO i urin
  • Trakealsekret, såfremt patienten er intuberet


 
4) 
Prøvemedie/prøvetagning


Podningerne tages med ESwab (lyseblåt låg):

 • Podning fra rectum: Podepinden må ikke føres mere end 2 cm op i endetarmen. Røret skal endelig ikke fyldes op med fæces

 • Hvis der podes fra anden lokalisation, anvendes også ESwab


   
 • Ved KAD og midtstråleurin fra hospital sendes urin i Monovette urindyrkningsglas (gult låg)


   
 • Ved midtstråleurin fra almen praksis sendes urin i Monovette urindyrkningsglas med borsyre (grønt låg) • Ved trakealsekret anvendes sterilt spidsglas 
5) 
Transport/holdbarhed

Sendes hurtigst muligt til KMA. Opbevares i køleskab indtil forsendelse.

 
6) 
Svartid

Negativ prøve: besvares efter 2 døgn.

Positive prøver: besvares efter 3 - 4 døgn.

 
7) 
Analyse

Dyrkning og molekylærbiologisk analyse (GeneXpert)

 
8) 
Analysesvar samt tolkning

Ved fund af CPO skal patienten fortsat være isoleret under hele indlæggelsen.

Hvis der ikke findes CPO i prøven/prøverne, kontakt da hygiejnesygeplejerske med henblik på, om patienten fortsat skal være isoleret.

 
9) 
Princip for analysen

 
10) 
Konfirmation

Isolater sendes til fuldgenomsekventering på Statens Serum Institut med henblik på national overvågning og smitteopsporing.

 
11) 
Vejledning/rådgivning

Ved fund af CPO og spørgsmål omkring infektionshygiejniske problemstillinger kan den lokale hygiejnesygeplejerske eller klinisk mikrobiologisk afdelings vagthavende læge kontaktes. Sidstnævnte på tlf. 38 62 64 43 (vagthavende hospital).

Vagthavende mikrobiolog kan også kontaktes ved spørgsmål om behandling og anmeldelsespligt på blanket 1515. 

Se endvidere "SST. 2018. Vejledning om forebyggelse af spredning af CPO".

Se også Regional klinisk vejledning "Multiresistente bakterier" på VIP på intranettet.

 
12) 
Sensitivitet/specificitet

 
13) 
Kvalitetskontrol

 
14) 
Måleområde

 
15) 
CE mærkning/akkreditering

 
16) 
Andre oplysninger

 
17) 
Baggrund

CPO (carbapenemase-producerende organismer) er multiresistente bakterier, der er resistente (modstandsdygtige) over for de antibiotika, man normalt bruger til behandling af infektioner.

CPO kan opdeles i to hovedgrupper:

 1. tarmbakterier: carbapenemase-producerende enterobakterier (CPE), f.eks. E. coli og K. pneumoniae
 2. miljøbakterier: P. aeruginosa og A. baumannii. CPE-betegnelsen anvendes, når det drejer sig om tarmbakterier, og de udgør således en delmængde af CPO.

 

På verdensplan har der været en markant stigning i forekomsten af carbapenem-resistens hos gram-negative bakterier igennem det sidste årti. Carbapenemer er bred-spektrede betalaktam-antibiotika, som udgør en væsentlig behandlingsmulighed ved infektioner med multiresistente gram-negative bakterier.

Den globale stigning i forekomsten af carbapenem-resistens skyldes i vid udstrækning erhvervelse af carbapenemaser. Carbapenemaser er enzymer, der kan nedbryde alle betalaktam-antibiotika, dvs. alle penicilliner, cefalosporiner og carbapenemer. Disse enzymer kodes af gener, som ofte er overførbare, dvs. de kan spredes ved bakteriedeling eller ved overførsel af gener fra én bakterieart til en anden. CPO bærer samtidig ofte resistensmekanismer mod andre antibiotika, hvilket efterlader meget få eller i værste fald ingen behandlingsmuligheder. Alvorlige infektioner med CPO er associeret med en øget dødelighed.

Særligt er stigningen i forekomst af carbapenemase-producerende enterobakterier (CPE) bekymrende, og der er i de senere år set spredning af CPE mellem patienter på danske hospitaler.

 
18) 
Litteratur

28.09.2021