Hepatitis B antigen- og antistofundersøgelse

  
1) Indikation
2) Rekvisition
3) Prøvemateriale
4) Prøvemedie/prøvetagning
5) Transport/holdbarhed
6) Svartid
7) Analyse
8) Analysesvar samt tolkning
8.1) HBV-udrednings algoritme og tolkningstabel
9) Princip for analysen
10) Konfirmation
11) Vejledning/rådgivning
12) Sensitivitet/specificitet
13) Kvalitetskontrol
14) Måleområde
15) CE mærkning/akkreditering
16) Andre oplysninger
17) Baggrund
18) Litteratur
  
1) 
Indikation

Undersøgelsen er diagnostisk ved akut HBV, og anvendes i tilfælde af behov for en smitteudredning/smittestatus, samt ved vurdering af vaccinationsstatus.


Undersøgelsen omfatter på én blodprøve i alt HBc-total, HBsAg og anti-HBs.

Ved mistanke om akut HBV infektion (når der svares "ja" til det tvungne spørgsmål "Akut infektion? Ja / nej"), suppleres med HBc-IgM.


Ved positiv HBsAg suppleres med HBeAg og anti-HBe, samt evt. HBV-DNA, i henhold til HBV-udrednings algoritme sidst i dette datablad.

 

For information vedr. HBV-DNA henvises til særskilt datablad.


 
2) 
Rekvisition

WebReq: Hepatitis B (antigen og antistof)

 

Best/Ord: NPU16105

Det obligatoriske spørgsmål "Akut infektion? Ja / nej" skal besvares.

Svares ja: Suppleres automatisk med test for HBc-IgM


 
3) 
Prøvemateriale

Blod uden tilsætning eller plasma, 4 ml. Undgå stærkt hæmolyseret materiale.

 
4) 
Prøvemedie/prøvetagning

Vacuette gelglas gold3.5 
5) 
Transport/holdbarhed

Prøven skal transporteres til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling umiddelbart efter prøvetagning.

Inden transport opbevares prøven ved 2 - 8° C.
Prøven kan opbevares ved 2 - 8 °C i op 7 døgn, ved behov for længere opbevaring før testning kan prøven fryses ved -20° C.


 
6) 
Svartid

Analysen udføres dagligt på hverdage. Svartid ca. 4 dage fra modtagelse.

 
7) 
Analyse

Analyserne leveres af Roche:

cobas anti-HBc, cobas HBsAg II, cobas HBsAg Quant og cobas anti-HBs.

Der udføres supplerende undersøgelser i henhold til udredningsalgoritme, med analyser ligeledes fra Roche cobas anti-HBc-IgM, cobas HBeAg, cobas anti-HBe og evt. HBV-DNA.

Konfirmatorisk anti-HBc total leveres af VIDAS.


 
8) 
Analysesvar samt tolkning

Undersøgelsens navn: Hepatitis B antigen– og antistofundersøgelse


Anti-HBc total
Positiv‌anti-HBc-total antistoffer er påvist
Negativanti-HBc-total antistoffer er ikke påvist
Anti-HBc-IgM
Positiv‌anti-HBc-IgM antistoffer er påvist
Negativ‌anti-HBc-IgM antistoffer er ikke påvist
HBsAg
Positiv
‌Udføres en konfirmatorisk test, og denne besvares positiv eller negativ, med angivelse af indhold af HBsAg i IU/ml
‌I tilfælde af positiv HBsAg, suppleres med HBeAg og anti-HBe
Anti-HBs
Positiv‌anti-HBs antistoffer påvist > 10 IU/L, hvilket er beskyttende mod ny infektion, dvs. patienten er immun (efter vaccination eller infektion)
Negativ‌anti-HBs antistoffer ikke påvist, og patienten er ikke immun
HBeAg
Positiv‌HBeAg er påvist
Negativ‌HBeAg er ikke påvist
Anti-HBe
Positiv‌anti-HBe er påvist
Negativ‌anti-HBe er ikke påvist

 
8.1) 
HBV-udrednings algoritme og tolkningstabel

Første analyse udføres HBsAganti-HBsanti-HBc-total, samt i tilfælde af mistanke om akut HBV også anti-HBc-IgM (promt spørgsmål "akut infektion" ja/nej)

HBV-udredningsalgoritme*
Test resultat

HbsAg Konfirmatorisk

‌‌HBeAg og anti-HBe
HBsAg

‌Positiv‌‌‌Positiv‌‌‌Positiv
‌‌Negativ‌Negativ‌Negativ
anti-HBs

‌Positiv‌
‌‌Negativ
‌‌anti-HBc-total

‌Positiv**‌‌
‌‌Negativ
‌‌anti-HBc-IgM***

 

‌Positiv
Negativ 
‌*Tolkning af resultater sker i henhold til tolkningstabel‌
‌**anti-HBc-total alene positiv udføres konfirmatorisk anti-Hbc-total og HBV-DNA
***I tilfælde af akut HBV infektion testes for anti-HBc-IgM, hvis der er svaret "ja" på promt "Akut infektion" ja/nej‌


HBV serologi og DNA tolkningstabel
HBsAganti-HBc-IgManti-HBc-totalanti-HBs‌‌‌HBeAganti-HBeHBV DNATolkning
‌- ‌-‌-‌-‌-‌-‌-‌Ingen HBV infektion
‌+1 / -‌-‌-‌-+ / -‌‌-+ / -‌‌Inkubationsfase
‌+2 ‌+‌+ / -‌-‌+‌-‌+‌Akut HBV infektion 
‌+2‌+‌+ / -‌-‌-‌-‌+‌Akut HBV infektion

(HBe vindue eller precore mutant3
‌-‌+‌-‌-‌-‌-‌+‌Akut HBV infektion
(HBc core only vindue) 
‌-‌+‌+‌-‌-‌+‌+ / -‌Akut HBV infektion

 (HBs vindue) 
‌+-‌+‌-‌‌‌+ / -‌‌+ / -‌+‌Kronisk HBV infektion4
‌+‌+ / -‌+ / -‌-‌+ / -‌+ / -‌+Reaktivering i kronisk HBV infektion4
‌+‌-‌+‌-‌-‌+‌+ (lav) / -‌Inaktive HBV bæretilstand
‌-‌-‌++‌‌-‌‌+ / -‌‌+5 / -‌Tidligere HBV infektion
‌-‌-‌-‌+‌-‌-‌-‌HBV vaccineret
‌-‌-‌+‌-‌-‌-‌-‌Efter akut infektion

Falsk positiv

Tidligere HBV infektion

Okkult HBV infektion
Ag: antigen
anti: antistof
‌1Fund af HBsAg alene kan være udtryk for nylig HBV vaccination indenfor en måned
2‌Ved fulminant leverbetændelse kan HBsAg tidligt forsvinde og der kan kun måles HBV DNA og anti-HBc-IgM antistof‌
‌3Forandringer i HBV basesekvenser, de såkaldte mutationer i precore og core promotor regioner og andre mutationer, forårsager at HBeAg ikke kan måles i blod, men derimod kan HBV DNA måles hos disse personer‌
‌4Kronisk hepatitis B er defineret ved tilstedeværelsen af HbsAg i blod mere end 6 måneder (akut infektion varer sjældent mere end 6 måneder, hvor HbsAg fortsat kan påvises, men ikke er udtryk for kronisk infektion)‌
‌5HBV DNA kan måles i blod hos en del personer, som tidligere har haft HBV infektion flere år efter primær infektionen og er et udtryk for at de nok ikke er helt helbredt, men de fleste oplever livslang immunitet, medmindre immunforsvaret påvirkes som ved HIV, knoglemarvstransplantation eller andre tilstande
Hepatitis B virus diagnosticeres ved at kombinere sygehistorie, levertal og kliniske fund med påvisning af HbsAg i blod. Da akut hepatitis er sjælden, vil de fleste have kronisk hepatitis B virus infektion. Alle med HbsAg eller HBV-DNA påvist skal vurderes på en afdeling specialfunktion 
Smittefare: Personer anses som smittefarlige så længe HbsAg kan påvises i blodet. Tilstedeværelsen af HBV-DNA, HBeAg udtrykker høj viral replikation og dermed høj smitsomhed. Påvisning af anti-HBe er tegn på at smittefaren forsvinder

 
9) 
Princip for analysen

Analyserne er eletrokemi-luminescens-immunoassay "ECLIA" og udføres på COBAS6000 analyserobot, leveret af Roche.

Anti-HBc total enzymatisk fluorescens-immunanalyse baseret på et inhibitionsprincip udføres på VIDAS.

 
10) 
Konfirmation

Positiv HBsAg konfirmeres. Positiv anti-HBc total, men HBsAg negativ og anti-HBs negativ konfirmeres, de øvrige analyser konfirmeres ikke.

 
11) 
Vejledning/rådgivning

Påvisning af HBc-total antistoffer er ensbetydende med, at patienten har været /er kronisk inficeret med HBV.

Antistoffer mod core-antigenet vil ikke være til stede efter en vaccination (idet man vaccinerer med HBsAg, med deraf følgende udvikling af anti-HBs).

I tilfælde af HBc-total alene positiv (dvs. ved negativ HBsAg, negativ anti-HBs, negativ HBeAg, negativ anti-HBe, samt negativ HBV-DNA) tilføjes følgende:

"Bemærk: Patienten har aktuelt ikke en aktiv HBV-infektion, men bør henvises til Infektionsmedicinsk afd. med henblik på videre udredning".

"Bemærk: HBsAg besvares kvantitativt for patienter i infektionsmedicinsk regi.

Anti-HBs antistof niveau på > 10 IU/l er foreneligt med immunitet efter vaccination eller infektion."

 
12) 
Sensitivitet/specificitet

Producenten oplyser i package insert:


Anti-HBc-total antistoffer:

Klinisk sensitivitet: 100%

Klinisk specificitet: 99,9- 100% hos hhv. bloddonorer og indlagte patienter

 

Anti-HBc-IgM antistoffer:

Klinisk sensitivitet: 100%

Klinisk specificitet: 98,7 - 100%

 

HBsAg:

Klinisk sensitivitet: 99,9 - 100%

Klinisk specificitet: 99,88 - 99,98%

 

Anti-HBs antistoffer:

Klinisk sensitivitet: 100% 

Klinisk specificitet: 99,45 - 99,78% hos hhv. bloddonorer og indlagte patienter

 

HBeAg:

Klinisk sensitivitet: 100%

Klinisk specificitet: 100% (ved testning af 1002 bloddonorer)


Anti-HBe antistoffer:

Klinisk sensitivitet: 100%

Klinisk specificitet: 99,9% - 100%

 
13) 
Kvalitetskontrol

Intern QC:
Der anvendes analysekontroller/kalibratorer som beskrevet af leverandøren


Ekstern QC:
Analysen indgår i laboratoriets program for ekstern kvalitetskontrol (Labquality), som består af undersøgelse af eksterne kontrolprøver.


 
14) 
Måleområde

Producenten oplyser:

HBsAg har en detektionsgrænse på  0,1 IU/ml

Anti-HBs har en detektionsgrænse på  2IU/l

HBeAg har en detektionsgrænse på  0,3 IU/ml

Anti-HBe antistof har en detektionsgrænse på < 0,2 IU/ml

Anti-HBc IgM har en detektionsgrænse på  0,3 PEI IU/ml

Anti-HBc total har en detektionsgrænse på < 0,8 WHO IU/ml

(PEI = Paul Ehrlich Institut standard)


 
15) 
CE mærkning/akkreditering

Ja / nej

 
16) 
Andre oplysninger

Ikke relevant

 
17) 
Baggrund

Hepatitis B virus er et kappebærende DNA virus (men med revers transcriptase), som forårsager leverbetændelse. Virus er blodoverført, men smitter tillige ved seksuel kontakt, samt i forbindelse med fødslen. Inkubationstiden (tiden fra man bliver smittet, til man får symptomer) for Hepatitis B virus infektion er 1 til 6 måneder. Om man får symptomer afhænger af blandt andet alderen på smittetidspunktet. Hos mindre børn (og børn smittet i forbindelse med fødslen af en mor med kronisk hepatitis B infektion), er infektionen asymptomatisk, men bliver oftest kronisk.

Hos voksne er infektionen som regel symptomatisk i 30% af tilfældene, og risikoen for kronisk infektion er mindre <10%. Kronisk HBV-infektion er forbundet med risiko for cirrhose og hepatocellulært carcinom. Infektionen kan forebygges både før og efter eksposition ved vaccination og evt. immunglobulin.

Gravide og nyfødte. Alle gravide undersøges for hepatitis B virus infektion. Såfremt der umiddelbart efter fødslen gives hepatitis B vaccination og immunoglobulin, efterfulgt af 3 vaccinationer kan smitteoverførelse forhindres i over 90% af tilfældene. Vaccinerne gives ved fødslen og når barnet er henholdsvis 1, 2 og 12 måneder.

Kronisk Hepatitis B er en dynamisk infektion, som kan opdeles i faser, hvor immun fasen som regel mangler hos dem der får sygdommen efter barndommen. 

Immuntolerance fasen (uger til år) som ses hos børn og unge er karakteriseret ved at der i blod findes HBeAg, og et højt serum HBV-DNA niveau, med normal eller let forhøjet levertal samt ingen eller kun let leverinflammation og leverfibrose.

Den immunreaktive fase (uger til år) HBV smittede voksne går ofte direkte over i denne fase. Børn kan i immuntolerance fasen endvidere gå til den immunreaktive fase. Fasen er karakteriseret ved, at der i blod findes HBeAg men et lavt HBV-DNA niveau med forhøjet eller svingende levertal, og en moderat eller svær leverinflammation og leverfibroseudvikling. Ved afslutning i fasen ses serokonversion af HbeAg til Anti-HBe antistof.

Den inaktive bærertilstand kan ses at følge serokonversion af HBeAg til anti-HBe antistof og er karakteriseret ved lavt eller umåleligt serum HBV-DNA, normale levertal og en minimal leverinflammation og varierende grader af leverforandringer fra fibrose til cirrose. Denne tilstand er hos de fleste stabil og har en god prognose. I denne fase ses HBsAg serokonversion til anti-HBs antistof ses i ca. 0,5 til 3% pr. år.

Reaktiveringsfasen (HBeAg negativ kronisk aktiv HBV) er karakteriseret ved periodevis reaktivering eller vedvarende aktiv kronisk HBV med svingende levertal, og serum HBV-DNA, lejlighedsvis reversering af anti-HBe antistof til HBeAg og progression af leverfibrose til cirrhose med risiko for komplikationer, som fx dekompenseret cirrhose eller hepatocellulært carcinom. Det kan være vanskeligt at skelne den inaktive bærertilstand fra reaktiveringsfasen hvilket kræver nøje monitorering af levertal og HBV DNA.

Okkult HBV er den HBsAg negative fase karakteriseret ved negativ HBsAg i blodet med lavt eller umåleligt serum HBV-DNA, men påviselig HBV-DNA i levervæv. Den kliniske relevans af okkult HBV infektion er usikker, men ved tilstande med immunsuppression kan HBV infektionen reaktiveres.

Ved formodet kronisk HBV infektion (med eller uden kliniske symptomer) anbefales HBsAg. Hvis denne analyse er negativ, har patienten ikke kronisk HBV infektion. Det anbefales at der tages to HBsAg blodprøver med minimum 6 måneders mellemrum. Afhængig af kronisk HBV infektion fase suppleres der med levertal, HBeAg, anti-HBe antistof, anti-HBs antistof og HBV DNA. Leverfasen undersøges ved fibroscan og evt. leverbiopsi. For at kunne skelne den inaktive HBV bærertilstand fra reaktiveringsfasen anbefales monitorering med levertal og serum HBV DNA.

Tidligere HBV infektion eller HBV vaccinations effekt. Vil man finde ud af, om patienten har haft en tidligere HBV infektion eller er HBV vaccineret tages anti-HBs antistof, som i så fald vil påvises. Vil man skelne tidligere HBV infektion fra tidligere HBV vaccination på grund af manglende oplysninger anbefales anti-HBC IgG antistoftest. Denne påvises efter tidligere infektion, men ikke efter vaccination, da der ved vaccinen kun dannes anti-HBs antistoffer.

Behandlingseffekt. Kvantitativ HBV DNA anvendes til at monitorere behandlingseffekt. Desuden anvendes serokonvertering af HBeAg til anti-HBe antistof og HbsAg til anti-HBs antistof kombineret med levertal og leverskade som effektmål. Resistensudvikling opstået spontant eller under behandling kan ses genotypisk i form af mutationer, såkaldte fejl i gensekvenser eller fænotypisk måles ved in vitro tests. For de nyere antivirale medikamenter som anvendes til behandling ses dog mindre resistensudvikling.

 
18) 
Litteratur

  1. Manual of Clin Microbiology 12th edition, 2019 
  2. Package inserts: HBsAg, Anti-HBs, HBeAg, Anti-HBe, Anti-HBc IgM, Anti-HBc, Roche og Anti-HBc total, VIDAS
04.05.2023