Væv og væsker fra sterile områder

  
1) Indikation
2) Rekvisition
3) Prøvemateriale
4) Prøvemedie/prøvetagning
5) Transport/holdbarhed
6) Svartid
7) Analyse
8) Analysesvar samt tolkning
9) Princip for analysen
10) Konfirmation
11) Vejledning/rådgivning
12) Sensitivitet/specificitet
13) Kvalitetskontrol
14) Måleområde
15) CE mærkning/akkreditering
16) Andre oplysninger
17) Baggrund
18) Litteratur
  
1) 
Indikation

Mistanke om betændelsestilstand forårsaget af bakterier eller svampe i normalt sterile områder, dvs. hulrum eller væv (inkl. væv fra alloplastikkirurgi).

 
2) 
Rekvisition

WebReq: Udbydes ikke til praksis

 

Best/ord: 10011


Undersøgelse: Dyrkning og resistens

Prøvekategori: Vælg aktuelt fra listen

Materiale: Vælg aktuelt fra listen


Kun ved alloplastikkirurgi vælges pakken "Pakke: Kamme-biopsier" med relevant lokalisation. Under kliniske oplysninger anføres "alloplastik". 
3) 
Prøvemateriale

Væsker: Der tages mindst 1 ml, helst 5-7 ml, i et sterilt spidsglas. Sprøjte med hætte kan anvendes ved meget lille mængde. 

Hvis der er nok materiale, anbefales det derudover at tilsætte en del af den udhentede væske til et bloddyrkningssæt med 4 - 10 ml i hhv. den aerobe og den anaerobe kolbe; ved mindre voluminer anbefales at anvende den aerobe kolbe eller børnebloddyrkningskolben (højst 4 ml), sidstnævnte anbefales også anvendt ved ledvæsker fra børn. For rekvirering se "Sterile væsker i bloddyrkningskolber - Dyrkning og resistens".

 

OBS:

Ved mistanke om Kingella kingae (ses overvejende hos små børn),

se eget datablad Kingella kingae DNA/RNA.


Væv og biopsier sendes i sterilt spidsglas eller ekspektoratdåse
 
4) 
Prøvemedie/prøvetagning

Væsker:
Huden desinficeres. Materialet hentes sædvanligvis ud med en steril kanyle og sprøjte, og materialet overføres til et sterilt spidsglas og/eller bloddyrkningskolbe. Hvis det drejer sig om få dråber, kan disse fremsendes i en sprøjte, uden kanyle, men med steril hætte.

Bliver man undtagelsesvis nødt til at benytte en podepind, skal denne fremsendes i ESwab. Der kan ikke foretages mikroskopi af materialet fra en podepind.

 

Væv:
Der tages steril biopsi, som sendes i steril ekspektoratdåse eller spidsglas. 

Ved alloplastikkirurgi tages 5 biopsier, da disse prøver har egne retningslinjer med særlig prøvebehandlingsprocedure.


 
5) 
Transport/holdbarhed

Hasteprøver skal fremsendes akut og vagthavende læge på Klinisk Mikrobiologisk Afd. skal kontaktes telefonisk.

Alle prøver opbevares i køleskab (4° C) indtil forsendelse.


 
6) 
Svartid

Mikroskopi udføres ved ankomsten til laboratoriet, og der foretages en vurdering og kvantitering af leukocytter og bakterier eller svampe. Mikroskopisvaret sendes elektronisk som et foreløbigt svar. Er der tale om en akut prøve, ringes svaret ud af vagthavende læge, såfremt prøven er meldt telefonisk.

Der dyrkes i samlet 5 dage. 

 

Positive prøver: ringes ud, når det findes indiceret ud fra de kliniske oplysninger, og der sendes altid foreløbigt svar


Dyrkningsnegative prøver: besvares med foreløbigt svar efter 2 døgn


Prøver fra alloplastikkirurgi: dyrkes videre i samlet 12 døgn, men slutsvares efter 5 døgn med kommentaren: "Ingen vækst efter 5 døgn. Dyrkning fortsætter i alt 12 døgn"

 

Alle øvrige dyrkningsnegative prøver slutsvares efter 5 døgn.

 
7) 
Analyse

Se "Princip for analysen"

 
8) 
Analysesvar samt tolkning

Da prøverne normalt er sterile, vil påvisning af bakterier og svampe som hovedregel kræve behandling.

Resistensbestemmelse vil blive udført i alle tilfælde, hvor det er relevant og vil omfatte de midler, der almindeligvis anvendes på hospitalet/i almen praksis.

Hvis der ønskes følsomhedsbestemmelse overfor specielle antibiotika, skal dette anføres ved rekvirering af prøven.

 
9) 
Princip for analysen

Mikroskopi:
Ved ønske om mikroskopi af pleuravæske, galde, ventrikel- eller duodenalsekret aftales dette telefonisk med vagthavende læge. For øvrige væv og væsker foretages automatisk mikroskopi. 


Mikroskopi for krystaller i ledvæske bestilles separatSe eget datablad "Mikroskopi af ledvæsker for krystaller"


Dyrkning:
Alle prøver dyrkes aerobt og anaerobt, og der laves identifikation og følsomhedsbestemmelse af alle fundne bakterier og svampe

 
10) 
Konfirmation

 
11) 
Vejledning/rådgivning

For hospital: Se "Rationel anvendelse af antibiotika" i Antibiotikahåndbogen på Hvidovres Intra eller hjemmeside under Klinisk Mikrobiologisk Afd., Antibiotikarådgivning.

 

For praksis: se "Antibiotikavejledning, Region H" på Sundhed.dk: https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/praksisinformation/almen-praksis/hovedstaden/patientforloeb/forloebsbeskrivelser-icpc/a-alment-og-uspecificeret/antibiotikavejledning/


Ved tvivlsspørgsmål kontaktes vagthavende læge i Klinisk Mikrobiologisk afdeling,

Hospital: tlf. 3862 6443.

 
12) 
Sensitivitet/specificitet

 
13) 
Kvalitetskontrol

Analysen er underlagt ekstern kvalitetskontrol ved NEQUAS UK. 

Prøvematerialet gemmes på køl i 14 dage fra modtagelse i laboratoriet.

 
14) 
Måleområde

 
15) 
CE mærkning/akkreditering

 
16) 
Andre oplysninger

 
17) 
Baggrund

Mistanke om bakteriel infektion eller svampeinfektion.


 
18) 
Litteratur

  1. Jorgensen JH, Pfaller MA, Carroll KC, Funke G, Landry ML, Richter SS, Warnock DW. 2015 Manual of Clinical Microbiology, 11th ed. ASM Press, Washington D.C. USA

06.03.2023