Staphylococcus aureus (MRSA) Dyrkning

  
1) Indikation
2) Rekvisition
3) Prøvemateriale
4) Prøvemedie/prøvetagning
5) Transport/holdbarhed
6) Svartid
7) Analyse
8) Analysesvar samt tolkning
9) Princip for analysen
10) Konfirmation
11) Vejledning/rådgivning
12) Sensitivitet/specificitet
13) Kvalitetskontrol
14) Måleområde
15) CE mærkning/akkreditering
16) Andre oplysninger
17) Baggrund
18) Litteratur
  
1) 
Indikation

Screening og kontrolpodning af patienter, der indenfor de sidste 6 måneder har været i en risikosituation, dvs. patienten er kendt med MRSA (kontrolpodning), har haft tæt kontakt til en person med MRSA, eller har daglig kontakt til levende svin.

Hvis patienten har været indlagt i lande udenfor Norden indenfor de seneste 6 måneder, bestilles i stedet "Screening", hvor der udover MRSA også undersøges for andre, resistente bakterier, se særskilt datablad: "Screening i forbindelse med udlandsophold"

 
2) 
Rekvisition

WebReq: Staphylococcus aureus (MRSA) Dyrkning

 

Best/Ord: 10122


Undersøgelse: Staphylococcus aureus (MRSA) Dyrkning

Materiale: Podning

Lokalisation: Næsehule (cavum nasi), perineum, svælg, anatomisk lokalisation angivet i fri tekst


 
3) 
Prøvemateriale

Podninger fra følgende regioner:


  • Begge næsebor (samme podepind)
  • Svælg
  • Perineum
  • Sår/eksem
  • Andre lokalisationer, hvor der tidligere er påvist MRSA 

 
4) 
Prøvemedie/prøvetagning

ESwab (lyseblåt låg).

 

Podningerne foretages og låget skrues straks på. I forbindelse med den enkelte podning må den nederste del af podepinden samt vattet ikke berøres.


 

Podning fra næse:
Podepinden føres rundt på indersiden af næsefløjene i alt 3 gange i hvert næsebor med den samme pind.

 

Podning fra svælg:
Podepinden føres op og ned på begge ganebuer med samme podepind.

 

Podning fra perineum: 

Podepinden føres frem og tilbage 3 gange fra endetarmsåbningen til henholdsvis skeden eller scrotum, derefter 3 gange på tværs.

 

Podning fra sår og eksem:
Har patienten sår eller eksem, podes der yderligere fra disse. Bestilles som almindelig dyrkning og resistens. Anfør "obs MRSA". Kan også bestilles som MRSA dyrkning ved at vælge "anatomisk lokalisation angivet i fri tekst", men så bliver der kun undersøgt for MRSA.

 

Urin:
Har patienten KAD eller er MRSA tidligere fundet i urinen, sendes en urinprøve til almindelig dyrkning og resistens. Husk at anføre obs MRSA i kommentarfeltet, hvis MRSA tidligere er fundet i urinen.


Andre lokalisationer, hvor der tidligere er påvist MRSA: Husk at anføre obs MRSA i kommentarfeltet.


 
5) 
Transport/holdbarhed

Sendes hurtigst muligt til KMA. Opbevares i køleskab indtil forsendelse.

Prøver fra neonatalafdelingen på børn, der er overflyttet fra en anden neonatalafdeling, kan efter telefonisk kontakt til vagthavende mikrobiolog få lavet hurtigtest. Disse prøver må ikke stilles i køleskab på KMA, men skal afleveres personligt.


 
6) 
Svartid

Negative prøver besvares som regel 1 døgn efter modtagelse.

Positive prøver besvares endeligt efter 3-4 døgn.

Vær opmærksom på at en indlagt patient først kan afisoleres, når negativt svar på alle MRSA screeningspodninger foreligger.

 
7) 
Analyse

PCR efterfulgt af dyrkning og resistensbestemmelse, hvis PCR giver mistanke om MRSA. PCR negative podninger bliver ikke dyrket. 


OBS: MRSA screeningsprøver fra neonatalbørn, der overflyttes fra en anden neonatalafdeling, kan få lavet hurtigtest (GeneXpert) ved telefonisk henvendelse til vagthavende mikrobiolog, se flowskema i MRSA VIP for neonatalafdelingen. Princip for analysen fremgår af databladet "Staphylococcus aureus (MRSA) DNA/RNA Haste undersøgelse – GeneXpert".

 
8) 
Analysesvar samt tolkning

Ved fund af MRSA hos indlagte patienter vil rekvirenten blive kontaktet med henblik på patientbehandling og evt. infektionshygiejniske tiltag. 

 
9) 
Princip for analysen

Undersøgelse for MRSA efter opformering natten over i specialmedium, og efterfølgende PCR. På PCR positive prøver udføres dyrkning. Ved vækst af MRSA laves resistensbestemmelse. Isolater fra nye MRSA-patienter får lavet fuldgenomsekventering (WGS) på KMA Hvidovre.

 
10) 
Konfirmation

Dyrkning/PCR

 
11) 
Vejledning/rådgivning

Kontakt eventuelt Hygiejnesygeplejerske på tlf. 3862 1373 (MRSA VidenCenter) eller vagthavende mikrobiolog på telefon 3862 6443

 
12) 
Sensitivitet/specificitet

Sensitivitet v. PCR: 98.1

Specificitet v. PCR: 91.5.


 
13) 
Kvalitetskontrol

Alle positive MRSA undersøges for mecA/mecC resistensgener samt de S. aureus specifikke gener nuc og femA. Isolatet fuldgenomsekventeres, hvis patienten ikke tidligere har fået påvist MRSA mhp. at typebestemme MRSA. 

 
14) 
Måleområde

 
15) 
CE mærkning/akkreditering

 
16) 
Andre oplysninger

Se isolationsvejledning på Intranettet samt VIP vejledning "Methicillin resistente Staphylococcus aureus (MRSA): Hos indlagte patienter og patienter, der skal have foretaget dagkirurgi" og MRSA VidenCenters hjemmeside. MRSA er anmeldelsespligtig og anmeldelsesblanket fremsendes til rekvirenten.

 
17) 
Baggrund

 
18) 
Litteratur

Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA, 3. udgave 2016, Sundhedsstyrelsen
30.09.2019