Staphylococcus aureus (MRSA) Dyrkning

  
1) Indikation
2) Rekvisition
3) Prøvemateriale
4) Prøvemedie/prøvetagning
5) Transport/holdbarhed
6) Svartid
7) Analyse
8) Analysesvar samt tolkning
9) Princip for analysen
10) Konfirmation
11) Vejledning/rådgivning
12) Sensitivitet/specificitet
13) Kvalitetskontrol
14) Måleområde
15) CE mærkning/akkreditering
16) Andre oplysninger
17) Baggrund
18) Litteratur
  
1) 
Indikation

Screening eller kontrolpodning af patienter, der indenfor de sidste 6 måneder har været i en risikosituation, dvs. patienten er kendt med MRSA (kontrolpodning), har haft tæt kontakt til en person med MRSA, eller har daglig kontakt til levende svin.

Hvis patienten har været indlagt i lande udenfor Norden indenfor de seneste 6 måneder, bestilles i stedet "Screening i forbindelse med udlandsophold", hvor der udover MRSA også undersøges for andre resistente bakterier og Candida auris.

 
2) 
Rekvisition

WebReq: Staphylococcus aureus (MRSA) Dyrkning

 

Best/Ord: 10122


Undersøgelse: Staphylococcus aureus (MRSA) Dyrkning

Materiale: Podning

Lokalisation: Næsehule (cavum nasi), perineum, svælg, anatomisk lokalisation angivet i fri tekst


 
3) 
Prøvemateriale

Podninger fra følgende regioner:


  • Begge næsebor (samme podepind)
  • Svælg
  • Perineum
  • Sår/eksem
  • Andre lokalisationer, hvor der tidligere er påvist MRSA 

 
4) 
Prøvemedie/prøvetagning

ESwab (lyseblåt låg).

For eventuelle erstatningsrør - se den senest opdaterede utensilieoversigt

 

Podningerne foretages og låget skrues straks på. I forbindelse med den enkelte podning må den nederste del af podepinden samt vattet ikke berøres.


 

Podning fra næse:
Podepinden føres rundt på indersiden af næsefløjene, i alt 3 gange i hvert næsebor med den samme podepind.

 

Podning fra svælg:
Podepinden føres op og ned på begge ganebuer med samme podepind.

 

Podning fra perineum: 

Podepinden føres frem og tilbage 3 gange fra endetarmsåbningen til henholdsvis skeden eller scrotum, derefter 3 gange på tværs.

 

Podning fra sår og eksem:
Har patienten sår eller eksem, podes der yderligere fra disse. Bestilles som almindelig dyrkning og resistens.  Kan også bestilles som MRSA dyrkning ved at vælge "anatomisk lokalisation angivet i fri tekst", men så bliver der kun undersøgt for MRSA.

 

Urin:
Har patienten KAD eller er MRSA tidligere fundet i urinen, sendes en urinprøve til almindelig dyrkning og resistens. Husk at anføre "obs MRSA" i kommentarfeltet, hvis MRSA tidligere er fundet i urinen.


Andre lokalisationer, hvor der tidligere er påvist MRSA: Prøve sendes til almindelig dyrkning og resistens. Husk at anføre "obs MRSA" i kommentarfeltet.


 
5) 
Transport/holdbarhed

Sendes hurtigst muligt til KMA. Opbevares i køleskab indtil forsendelse.

Prøver fra neonatalafdelingen på børn, der er overflyttet fra en anden neonatalafdeling, kan efter telefonisk kontakt til vagthavende mikrobiolog få lavet hurtigtest. Disse prøver må ikke stilles i køleskab på KMA, men skal afleveres personligt til KMA-personale.


 
6) 
Svartid

For hospitalsprøver: 


  • Negative prøver besvares som regel 1 døgn efter modtagelse. Vær opmærksom på, at en indlagt patient først kan afisoleres, når negativt svar på alle MRSA screeningspodninger foreligger

  • Positive prøver besvares endeligt efter 3-4 døgnFor praksisprøver: 


  • Negative prøver besvares som regel 2 døgn efter modtagelse

  • Positive prøver besvares endeligt efter 3-4 døgn

 
7) 
Analyse

Hospitalsprøver: 


Podninger inkuberes natten over i opformeringsbouillon for at fremme vækst af MRSA.
Næste dag udføres PCR med targets rettet mod Staphylococcus aureus specifikke gener (nuc og femA) og resistensgenerne mecA og mecC. Hvis PCR ikke viser tegn på MRSA, svares prøven ud som MRSA negativ og bliver ikke dyrket. 


Hvis PCR viser mulig MRSA, vil prøven blive dyrket. Ved vækst af MRSA laves resistensbestemmelse og MRSA konfirmeres med PCR.


OBS: MRSA screeningsprøver fra neonatalbørn, der overflyttes fra en anden neonatalafdeling, kan få lavet hurtigtest (GeneXpert) ved telefonisk henvendelse til vagthavende mikrobiolog, se flowskema i MRSA VIP for neonatalafdelingen. Princip for analysen fremgår af databladet Staphylococcus aureus (MRSA) DNA/RNA Hasteundersøgelse - GeneXpert.


Praksisprøver: 

Podninger inkuberes natten over i opformeringsbouillon for at fremme vækst af MRSA. Dagen efter udsås fra opformeringsbouillon og pladerne inkuberes natten over. Såfremt der er vækst af MRSA laves resistensbestemmelse og MRSA konfirmeres med PCR.

 
8) 
Analysesvar samt tolkning

Ved fund af MRSA hos indlagte patienter, der ikke er kendt med MRSA, vil rekvirenten blive kontaktet med henblik på patientbehandling og evt. infektionshygiejniske tiltag. 

 
9) 
Princip for analysen

Undersøgelse for MRSA efter opformering natten over i specialmedium, og efterfølgende PCR. På PCR positive prøver udføres dyrkning. Ved vækst af MRSA laves resistensbestemmelse. Isolater fra nye MRSA-patienter får lavet fuldgenomsekventering (WGS) på KMA Hvidovre.

 
10) 
Konfirmation

Dyrkning/PCR

 
11) 
Vejledning/rådgivning


For rådgivning omkring prøvetagning, kontakt Klinisk Mikrobiologisk afdeling på tlf. 3862 2429. 

 

Spørgsmål vedr. fund af MRSA hos indlagte patienter, kan rettes til vagthavende mikrobiolog på tlf. 3862 6443 eller hygiejnesygeplejerske på tlf. 3862 1373.  

 

Spørgsmål vedr. fund af MRSA hos patienter i primærsektoren, kontakt læge på tlf. 3862 6445

 
12) 
Sensitivitet/specificitet

Sensitivitet v. PCR: 98.1

Specificitet v. PCR: 91.5.


 
13) 
Kvalitetskontrol

Alle positive MRSA undersøges for mecA/mecC resistensgener samt de S. aureus specifikke gener nuc og femA. Isolatet fuldgenomsekventeres, hvis patienten ikke tidligere har fået påvist MRSA mhp. at typebestemme MRSA.

 
14) 
Måleområde

Ikke relevant.

 
15) 
CE mærkning/akkreditering

Ikke relevant.

 
16) 
Andre oplysninger

Se isolationsvejledning på Intranettet samt VIP vejledning "Methicillin resistente Staphylococcus aureus (MRSA): Hos indlagte patienter og patienter, der skal have foretaget dagkirurgi" og MRSA VidenCenters hjemmeside. MRSA er anmeldelsespligtig og anmeldelsesblanket fremsendes til rekvirenten.

 
17) 
Baggrund

Ikke relevant.

 
18) 
Litteratur

  1. Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA, 3. udgave 2016, Sundhedsstyrelsen
09.03.2023